Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., JAGA GROUP, s.r.o

vyhlasujú

29. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže

STAVBA ROKA 2023.

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

HODNOTENIE STAVIEB

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou  – podľa predpísanej technickej dokumentácie a stavby, ktoré splnili súťažné podmienky aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité stavebné materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú hospodárnosť a celospoločenský prínos.

CENY

Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom STAVBA ROKA. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z nominovaných  stavieb na Stavbu roka.

Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:

Cena MD SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva

Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska

Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie

Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby

Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby

Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby

Cena za nápaditý architektonický koncept

Cena bytový/rodinný dom roka

V 29. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 14. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2023. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.asb.sk.

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 21. 3. 2024 v Zimnej jazdiarni Bratislavského hradu v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2023.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY

Stavbu prihlásite zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2023 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300,- € (tristo eur).

Prihlasovateľom stavby môže byť FO alebo PO, ktorá sa zúčastnila na príprave a realizácii stavby.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím, alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období
od 1. apríla 2022 do 31. decembra 2023.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2023. Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 20. december 2023.


Prihlasovanie stavieb na súťaž Stavba roka 2023 bude možné od 1. augusta 2023


Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri