Zwirn 1

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Compass s.r.o.
Projektant architektonickej časti:
PROMA s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Statika stavieb – PROMA s.r.o., Ing. Juraj Miškov, Elektrotechnické zariadenia stavieb – PaRELI s.r.o., Ing. Marek Jašurek, Ing. Martin Jánosdeák, TZB časť ÚK – TERMOCOM, spol. s.r.o., Ing. Peter Bujna, Ing. Juraj Vrchovský, TZB časť VZT – SBE s.r.o., Ing. Martin Uváček, TZB časť chladenie – SBE s.r.o., Ing. Ľubomír Pekarovič, TZB časť ZTI – Proreal-ka, s.r.o., Ing. Tomáš Klčo, TZB časť plynoinštalácie – JOPRO s.r.o., Ing. Norbert Jókay, Energetické zariadenia stavieb – MaR – TZB Elektrosystém, Štefan Kohút, Protipožiarne zabezpečenie – Ing. Vladimír Buc
Hlavný zhotoviteľ:
YIT Slovakia a.s., v zastúpení Ing. Miloš Raučina
Hlavný stavbyvedúci:
YIT Slovakia a.s., v zastúpení Ing. Mário Vicaň
Stavebník, developer:
YIT Zwirn 1 s.r.o.
Dozorná činnosť:
ENG2, s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
40.05 mil. eur
Doba výstavby:
10/2020-07/2023
Fotografie:
Mgr. Art. Matej Hakár

Opis stavby

ZWIRN 1 je prvou etapou navrhovanej polyfunkčnej výstavby v Zóne Zwirn. Úzko súvisí a nadväzuje na ďalšie investičné činnosti v území: Pamiatková obnova budovy Pradiarne BCT, Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT a ďalšie pripravované etapy výstavby – ZWIRN 2 a ZWIRN 3. Rozvoj urbánnej štruktúry transformáciou priemyselných zón v oblasti na východ od Starého mesta má rozhodujúci vplyv na rozvoj mestského centra a rozvoj Bratislavy ako takej. Urbanistická koncepcia zóny Zwirn preto reaguje ako na novú výstavbu v širšom okolí, tak aj pôvodnú urbanistickú štruktúru Mlynských nív, 500 bytov, a snaží sa o ich harmonické prepojenie, ktoré spolu bude tvoriť rozšírené centrum mesta. Hmotovo – priestorová koncepcia celej zóny nadväzuje na radiálnu urbanistickú kompozíciu v okolí Dulovho námestia. Toto jednoduché urbanistické riešenie prinesie do prostredia, prehľadnosť a čitateľnosť. ZWIRN 1 vymedzuje severnú hranicu zóny Zwirn. Zástavba nadväzuje a dopĺňa jestvujúce stavby: Bytový dom na Dulovom námestí a bytový dom Pari. Tieto stavby sú prirodzene zapojené do novo navrhovanej štruktúry z hľadiska pôdorysného aj výškového členenia. Samotný ZWIRN 1 sa skladá z troch blokov formálne usporiadaných do 2 bytových domov („AB“ a „CDEF“ spojených objektom podzemných garáží. Na úrovni 1.NP v priamej nadväznosti k peším trasám sú umiestnené obchodné prevádzky a služby. Niektoré z týchto priestorov sú prevádzkovo prepojené aj s vnútroblokom. Dispozícia bytových domov sa odvíja okolo ústredného vertikálnych a horizontálnych komunikačných jadier. Byty pri svojom rozmiestnení na podlaží sledujú výhľadové podmienky a orientujú sa hlavnými obytnými izbami smerom do voľného exteriérového priestoru. Architektonická koncepcia tvorby fasád je založená na striedaní balkónového a lodžiového fasádneho systému. Lodžiový systém je použitý skôr na fasádach orientovaných do hlučnejších cestných komunikácií, nakoľko zlepšuje akustické vlastnosti bytov. Balkónový systém je preto skôr orientovaný do kľudnejšieho prostredia vnútrobloku, zatiaľ čo na uličných fasádach striedaním iba kompozične dopĺňa rytmus lodžií.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri