Vaillant Heat Pump Plant

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Peter Juráš
Projektant architektonickej časti:
Dušan Selecký
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Juraj Oršula - JFcon s.r.o., Vladimír Natšin - V-STATIK s.r.o., Miroslava Vaňurová, Štefan Krchňák, Ľuboš Neroanec, Marián Mikulík, Jana Schneiderová, Daniel Bel, Matej Brunzák - Construction Services s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ:
Goldbeck, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Stanislav Stupák
Stavebník, developer:
VAILLANT GROUP Heat Pump Production s. r. o.
Dozorná činnosť:
Roman Habán
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
102,7 mil. EUR
Doba výstavby:
04/2022 – 08/2023
Fotografie:
Pavol Čarný

Opis stavby

Záujmové územie sa nachádza približne 2 km južne od centra mesta Senica. Leží mimo zastavaného územia v katastrálnom území mesta Senica. Hlavné dopravné napojenie na existujúcu cestnú sieť je riešené pomocou napojenia navrhovanej miestnej obslužnej komunikácie (vetva „A“) na existujúcu miestnu obslužnú komunikáciu na ulici Kaplínske pole. Riešené územie výrobného areálu bude zo severnej strany ohraničené touto komunikáciou. Stavba je umiestnená v katastrálnom území Senica, na parcelách č. 14105/1, 14105/8, 14105/110, 14105/203, 14105/204. Parcely sú rovinaté, na parcelách sa nenachádzali významné dreviny. Po ukončení výstavby bola vykonaná nová výsadba zelene. Stavba SO 01 Výrobná hala je dominantou navrhovaného výrobného areálu. Funkčná náplň stavby je zameraná na priemysel a výrobu. Umiestnená funkcia v areáli si bude vyžadovať prístup kamiónov diaľkovej dopravy, ako aj prístup malých a stredne veľkých nákladných vozidiel pre zabezpečovanie lokálnej a regionálnej obsluhy. Výrobná hala je architektonicky riešená ako uskočený kubus nad obdĺžnikovým pôdorysom s pomerom strán približne 1:1,6. Maximálne pôdorysné rozmery sú 350,02m x 201,28m. Objekt je koncipovaný ako nepodpivničený s plochou strechou s rôznymi výškami atík. Maximálna výška objektu je 18,2m. Farebne je opláštenie výrobnej haly riešené v sivej farbe RAL 9006. Rámy dverných a okenných výplní sú v antracitovej farbe RAL 7016. Sekčné brány a brány nakladacích mostíkov sú v sivej farbe RAL 9006.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri