Rekonštrukcia a modernizácia školského závodu Gastrocentrum Trenčín

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. Michal Lešinský, Ing. Mário Pečit
Projektant architektonickej časti:
Ing. Mário Pečit, Andrej Barčiak, Ing. Michal Lešinský
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Statika: Ing. Michalík Anton, Zdravotechnika: Ing. Partik Ružič, Vzduchotechnika a chladenie: Ing. Marcin Marek, Elektroinštalácia a MaR: Ing. Stanislav Dubrovay, Ing. Mikuš, Slaboprúdy a štrukt. kabeláž : Ing. Kútny, Ing. Červenec, Požiarno-bezpeč. Riešenie: Ing. Dušan Trško, špecialista PO, Gastrotechnológia: Marián BIELIK, Plán organizácie výstavby: Ing. Juraj Cibrík
Hlavný zhotoviteľ:
Keraming a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Tomáš Trška
Stavebník, developer:
Trenčiansky samosprávny kraj
Dozorná činnosť:
Ing. Ivan Matejka
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
4.2 mil. EUR
Doba výstavby:
04/2022 - 06/2023
Fotografie:
Roman Skyba

Opis stavby

Budova školského zariadenia Gastrocentrum sa nachádza na pešej zóne centrálnej mestskej zóny Trenčín, na Hviezdoslavovej ulici v katastrálnom území Trenčín. Objekt bol vybudovaný v 80. rokoch 20. storočia. Osadený je v priečne svahovitom teréne. Slúži ako školiace zariadenie s možnosťou verejného stravovania. Prebieha v ňom odborný výcvik žiakov gastronomických profesií Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Trenčíne. Z architektonického hľadiska je cieľom výrazné vylepšenie pozitívneho exteriérového vnímania objektov už opotrebovaných dobou a morálnym zastaraním. Autorom pôvodného diela je Ing. arch. Pavel Špička. K novému vnímaniu priestoru dochádza prostredníctvom komplexnej rekonštrukcie, modernizácie ako aj návrhom upravených fasád. Pri architektonickom návrhu sa vychádzalo z existujúcej tektoniky členenia stavby a jeho vhodného doplnenia po stránke estetickej i funkčnej aj na základe konzultácií s autorom pôvodného diela. Vďaka tomu si stavba ponechala svoju autenticitu, no zároveň sa stala modernou a užívateľsky atraktívnou.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri