R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. Jiří Boháč
Projektant architektonickej časti:
Dopravoprojekt, a.s., Alfa 04, a.s., Basler & Hofmann Slovakia s.r.o., HBH Projekt spol. s r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Branislav Juhás - DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Hlavný zhotoviteľ:
Združenie VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Ľubomír Marcinko
Stavebník, developer:
Ing. Ján Kuchár, Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dozorná činnosť:
Ing. Miroslav Kasanický, Inžinierske združenie BUNG – Infram R4, zastúpené BUNG Slovensko s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
156.8 mil. eur
Doba výstavby:
07/2019 - 10/2023
Fotografie:
David Miffek, Michal Odehnal, Mdr. Martin Michelčík, Richard Raymann, Bc. Juraj Valko, RNDr. Marek Varga

Opis stavby

Úsek R4 Prešov, severný obchvat, I. etapa tvorí časť dopravnej siete Európskej únie TEN-T, ktorá je súčasťou medzinárodného európskeho ťahu E 371 Via Carpatia v smere zo severu na juh, spájajúci Baltické more s Egejským. Realizáciou tejto etapy sa prevedie doprava v smere od Sabinova do mimoúrovňovej križovatky Vydumanec na diaľnicu D1, čím sa výrazne odľahčí doprava v meste Prešov. Trasa rýchlostnej cesty v smere staničenia začína v mimoúrovňovej križovatke Prešov západ (Vydumanec), následne prechádza po svahu vrchu Bikoš a nad údolím Šarišského potoka vchádza v km 1,669 do tunela Bikoš. Po vyústení z tunela mostným objektom preklenuje cyklistický chodník, rieku Torysu, železničnú trať Prešov – Plaveč a existujúcu cestu I/68. V km 3,5 prechádza cez mimoúrovňovú križovatku Prešov sever, ktorá zabezpečuje prepojenie s cestou I/68 v úseku Prešov – Veľký Šariš. Niektoré vetvy križovatky preklenujú potok Dzikov. Za križovatkou Prešov sever trasa stavby I. etapy v km 4,3 končí (str. 39). V rámci II. etapy trasa severného obchvatu Prešova následne pokračuje ďalej až po Kapušany, kde sa pripája na cestu I/18. Objektovú skladbu stavby tvorí spolu 151 objektov, z toho 135 stavebných objektov a 16 technologických objektov.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri