Bytový komplex – Kopčianka

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
PANTOGRAPH s.r.o.
Projektant architektonickej časti:
PANTOGRAPH s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
PANTOGRAPH s.r.o.
Hlavný zhotoviteľ:
Metrostav Slovakia a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Jozef Čopko
Stavebník, developer:
Trenčiansky samosprávny kraj
Dozorná činnosť:
BUNG Slovensko s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
23.5 mil. EUR
Doba výstavby:
01/2021 - 12/2022
Fotografie:
Rastislav Blaško

Opis stavby

Urbanistická kompozícia celého areálu umožňuje vytvoriť jasnú a prehľadnú funkčno – prevádzkovú väzbu jednotlivých blokov pričom celková koncepcia prinesie bývalému priemyselnému územiu nový a plnohodnotný mestský charakter. Vzájomné väzby a rozostupy objektov vytvárajú plochy dvorov, ktoré navrhujeme ako plochy verejnej parkovej zelene. Ťažiskovým priestorom navrhovaného komplexu sú tak navrhované plochy parkovej zelene v priamej väzbe s jednopodlažnou hmotou parteru objektov SO 01 – SO 04. V I.etape boli postavené objekty SO 01 – SO 03. Navrhované dvory sú koncipované ako nástupný priestor do ktorého sú v parteri integrované obchodné prevádzky – občianskej vybavenosti dennej potreby. V rámci súboru je vytvorené podlubie – exteriérová pasáž , ktorá bude sprístupňovať jednotlivé vnútrobloky a taktiež sa na tejto úrovni nachádzajú vstupy do jednotlivých bytových domov a obhodných priestorov. Koncepcia zelených plôch vytvára upokojený verejný a poloverejný priestor a podporuje urbanizáciu celého bývalého priemyselného územia medziblokových priestorov zarástli priestorotvornou vzrastlou zeleňou a pri autentickej starostlivosti o ňu poskytujú mimoriadne kultivované obytné prostredie s ambíciou kvalít „zeleného mesta“.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri