Bytové domy UNIQ, zóna C4

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. J. Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Matúš Grega-Jakub, Ing. Roman Čambál
Projektant architektonickej časti:
COMPASS ARCHITEKTI, Compass, s.r.o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Statika stavieb: Ing. Dušan Vajda, Ing. Tomáš Gúcky, Ing. András Baranyay, Ing. Gabriel Morvay, Konštrukcie inžinierskych stavieb: Ing. Martin Uličný, Ing. Ing. Daniel Šablica, Elektrotechnické zariadenia stavieb: Ing. Juraj Szabo, Ing. Slavomír Vislocký, Ing. Michal Baherník, p. Henrieta Bórová, Energetické zariadenia stavieb: Ing. Jozef Štrba, Technické vybavenie stavieb (TZB, vykurovanie a pod.): Ing. Martin Jurčaga, Ing. Jakub Mrlian, Ing. Michal Zahorec, Technologické zariadenia stavieb: Ing. Pavol Bednár, Požiarna ochrana: Ing. Robert Károlyi, EPS: Ing. Stanislav Zuzčák, Krajinný architekt: Ing. Katarína Tomanová, Položkový rozpočet: Ing. Peter Sapák
Hlavný zhotoviteľ:
DYNAMIK HOLDING, a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Peter Kovaľ
Stavebník, developer:
Cresco Real Estate, a.s.
Dozorná činnosť:
Ing. David Schramko, ENG2 SR, spol. s.r.o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
64 miliónov €
Doba výstavby:
07/2018 - 07/2023
Fotografie:
Cresco Real Estate, a. s.

Opis stavby

Projekt UNIQ Slnečnice, zónu C4 tvorí 5 samostatných bytových domov. Súbor bytových domov je koncipovaný ako riadková zástavba doskových objektov s vnútornými poloverejnými dvormi kde dochádza k plynulému prechodu od verejného prostredia s oddychovými priestormi a detskymi ihriskami, až po súkromné predzáhradky. Jednotlivé dvory sú prepojené pasážami. Základnú os zóny tvorí dnes už vybudovaná komunikácia. Na tejto komunikácií boli dobudované stromové aleje, veľkorysé pešie trasy a cyklochodník, ktorý prepojil Zóny C a B Južného mesta. Do tejto komunikácie sú orientované všetky obchodné prevádzky. Objekty sú prepojené podzemnými podlažiami. Členenie na samostatné objekty umožňuje etapizáciu výstavby. Kompozičným ohniskom je lineárny vnútroblokový priestor s členitým reliéfom, vzrastlou zeleňou a hlavnou pešou komunikáciou spájajúcou jednotlivé bytové bloky .V tomto priestore v priamej nadväznosti na vstupy do bytových domov sa nachádza vnútorné oddychové priestory.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri