Slnečnice, Zóna viladomy, objekty: S14, S15

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Matej Grébert, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Matúš Grega - Jakub
Projektant architektonickej časti:
COMPASS ARCHITEKTI - Compass s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Stapring a. s.; Ing. arch. Ján Mezei, Ing. Alica Režná, Ing. Miroslav Šabík
Hlavný zhotoviteľ:
DYNAMIK HOLDING, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:
Jozef Budaj
Stavebník, developer:
Cresco Real Estate a. s.
Dozorná činnosť:
Tristel s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
23,5 mil. EUR
Doba výstavby:
12/2017 - 04/2020
Fotografie:
DYNAMEET photography studio

Opis stavby

Obytný súbor sa nachádza v katastrálnom území Bratislava – Petržalka. Zóna C3 je pokračovaním druhej fázy výstavby ambiciózneho urbanistického súboru „Južné mesto – Petržalka Juh“. Tento projekt novej mestskej štvrte je v súčasnosti vo výstavbe na južnom okraji Petržalky, v priestore Janíkovho dvora. Južné mesto je rozdelené na sektory A, B a C, ktoré sú ďalej delené do zón podľa chronológie výstavby. Sektor C sa rozprestiera na východ od komunikácie Bratislava – Rusovce, pri Petržalskom navážkovom vale. Zóna C3 je po zóne C1 a C2 (časť A) ďalšou zónou sektoru C. Vzťah k využitiu nehnuteľností vedie vlastníkov k zhodnoteniu majetku výstavbou objektov na svojich pozemkoch v zmysle platného územného plánu.

Zámerom predkladaného riešenia je využitie potenciálu lokality pre účely nadštandardného bývania v blízkosti rieky Dunaj, lužných lesov a okolitých rekreačných a športových zariadení. Zóna C3 je pokračovaním projektu, ktorý stanoví vysoký štandard bývania v mestskej štvrti Južné mesto.

Objekty sú komponované ako štruktúra bodových objektov s vnútroblokovou štruktúrou predzáhradiek a parkom. Členenie na samostatné objekty umožňuje etapizáciu výstavby.

Kompozičným ohniskom je centrálny priestor s členitým reliéfom, vzrastlou zeleňou a hlavnou pešou komunikáciou spájajúcou jednotlivé bytové bloky a park nachádzajúci sa južne od tohto priestoru, obsahujúci oddychové priestory a detské ihrisko. Poloha obchodno-prevádzkových priestorov SO-06 bola zvolená vzhľadom na pokojný charakter prostredia v sektore C a možnosť vytvorenia autonómnej vonkajšej erárnej plochy. V prípade dohody s prevádzkovateľom je v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie upresnené technické a dispozičné riešenie.

Dôležitým aspektom architektonického konceptu je vertikálne členenie bytových domov. Objekty SO-04 až SO-05 majú zapustené garáže na úrovni prvého podzemného podlažia. Prvé až siedme podlažie tvoria byty. Objekt SO-06 má dve nadzemné podlažia s obchodno-prevádzkovou funkciou. Poloha bola zvolená vzhľadom na pokojný charakter prostredia v sektore C.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri