Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Únia miest Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka

vyhlasujú

28. ročník celoštátnej verejnej neanonymnej súťaže

STAVBA ROKA 2022

Poslaním súťaže je podpora kvality stavebných diel realizovaných na Slovensku, ako súčasť uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a garantmi kvality jeho realizácie sú Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Súťaž sa vyhlasuje pre stavby v kategóriách „Budovy“ a „Inžinierske stavby“ (nová stavba, obnova, rekonštrukcia). Všetky stavby musia byť realizované na území Slovenskej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb zúčastnených na ich realizácii (autorov architektonického riešenia, projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov).

HODNOTENIE STAVIEB

Prihlásené stavby posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou  – podľa predpísanej technickej dokumentácie a stavby, ktoré splnili súťažné podmienky aj ich obhliadkou. Porota hodnotí architektonické a urbanistické riešenie, konštrukčné a stavebno-technické riešenie, funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité stavebné materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, ekológiu, energetickú hospodárnosť a celospoločenský prínos.

CENY

Hlavnou cenou súťaže je ocenenie stavby titulom STAVBA ROKA. Porota môže udeliť hlavnú cenu samostatne v kategórii „Budovy“ a v kategórii „Inžinierske stavby“. Hlavná cena sa udeľuje z nominácií na hlavnú cenu, ktorými sú stavby ocenené cenami vyhlasovateľov a cenami za celospoločenský prínos.

Ceny vyhlasovateľov súťaže vrátane cien za celospoločenský prínos udelí porota tým stavbám, ktoré okrem splnenia súťažných podmienok osobitným spôsobom napĺňajú, kritériá súťaže:

  • Cena MDV SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva
  • Cena ÚMS za celospoločenský prínos v rozvoji miest a obcí Slovenska
  • Cena za výnimočné a progresívne projektové riešenie
  • Cena za mimoriadnu kvalitu realizácie stavby
  • Cena za uplatnenie vedy a výskumu pri navrhovaní a zhotovovaní stavby
  • Cena za použitie progresívnych stavebných výrobkov a inovatívnych postupov výstavby
  • Cena za nápaditý architektonický koncept
  • Cena bytový/rodinný dom roka

V 28. ročníku súťaže sa opäť uskutoční aj 13. ročník web ankety o CENU VEREJNOSTI 2022. Cena bude udelená na základe hlasovania širokej verejnosti na známom vysoko ratingovom portáli www.zoznam.sk.

SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční 22. 3. 2023 v Incheba EXPO ARENE v rámci najväčšieho stavebného veľtrhu CONECO v Bratislave. Súčasťou tohto podujatia je aj prezentácia putovnej výstavy všetkých odbornou porotou posudzovaných stavieb – STAVBA ROKA 2022.

SPÔSOB PRIHLÁSENIA STAVBY

Stavbu prihlásite zaslaním vyplnenej a podpísanej záväznej prihlášky do súťaže STAVBA ROKA 2022 a uhradením administratívneho poplatku vo výške 300,- € (tristo eur).

Prihlasovateľom stavby môže byť FO alebo PO, ktorá sa zúčastnila na príprave a realizácii stavby.

Základnou podmienkou účasti v súťaži je dokončená stavba s vydaným kolaudačným rozhodnutím, alebo rozhodnutím o predčasnom užívaní stavby s nadobudnutím jeho právoplatnosti v období
od 1. apríla 2021 do 31. decembra 2022.

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho realizácii, t. j. stavebník (investor) či developer, autor architektonického riešenia, projektant, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma) alebo stavebný dozor.

Uzávierka záväzných prihlášok do súťaže: 30. november 2022.

Odovzdanie kompletnej technickej dokumentácie podľa týchto súťažných podmienok: 20. december 2022.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri