Obytný park Lorinčík Háje

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Peter Topinka
Projektant architektonickej časti:
beňuška topinka architekti s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
INVESTCONSUL spol. s r. o . Košice
Hlavný zhotoviteľ:
BETPRES, s. r. o.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Peter Baláž
Stavebník, developer:
CERE Invest Lorinčík, s. r. o.
Dozorná činnosť:
Ing. Peter Tegza, Ing. Miroslav Šáriczki
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
8,7 mil. EUR
Doba výstavby:
02/2021 - 11/2022
Fotografie:
Róbert Kočan, Róbert Roško

Opis stavby

Obec Lorinčík a jej bezprostredné okolie, ako aj mesto Košice, sú v predstavách ľudí spájané s bývaním v prírodnom prostredí, ktoré mesto obklopuje. Tieto prírodné fenomény sú implementované aj do novonavrhovaného obytného areálu Lorinčík – Háje. Myšlienka vytvorenia útulného domova pre nových obyvateľov navrhovanej lokality bola v priamom kontraste s matematickým komerčným využitím pozemkov, ale napriek tomu sa podarilo aj zásluhou osvieteného postoja investora do návrhu vniesť unikátnu atmosféru prostredia pre bývanie.

Urbanistická kompozícia je tvorená hlavnou osou – pešou komunikáciou, ktorá pretína pozdĺžne celý obytný park. Na os sú naviazané obytné objekty rôznych foriem (radové domy, viladomy, bytové aj polyfunkčné domy). Ich hustota a výška zástavby plynule klesá so vzdialenosťou od tejto osi a nového centrálneho námestia. Kompozičným urbanistickým centrom sa stáva skupina bytových domov okolo námestia s fontánou a verejnou zeleňou a lokálnou občianskou vybavenosťou. Urbanistické riešenie sa snaží využiť výhody pozemku – svahovitosť a orientáciu k svetovým stranám. Rozmiestnenie bytových domov tak ponúka človeku ľudskú mierku tvarovaných objektov s ustupujúcimi či predsadenými časťami v úrovni jednotlivých podlaží. Architektonicky členité fasády v spojení s orientáciou objektov a osadením do svahov vytvoria nezameniteľnú podobu architektúry a urbanistického celku.

Obytné prostredie nenarúša blízkosť objektov, ale naopak vytvára pocit intimity a komunitnej atmosféry.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri