DIAĽNICA D1 Bratislava – Triblavina, most D1/D4

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
-
Projektant architektonickej časti:
SHP SK s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
SHP SK s. r. o., Ing. Pavel Svoboda, Ph. D.
Hlavný zhotoviteľ:
Doprastav, a. s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Peter Kulla
Stavebník, developer:
Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
Dozorná činnosť:
INFRAM SK s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
6,08 mil. EUR
Doba výstavby:
01/2020 - 03/2021
Fotografie:
Archív Doprastav, a. s.

Opis stavby

Cieľom stavby bolo umožniť návrh konštrukcie mosta tak, aby počas jeho výstavby došlo k čo najkratšiemu obmedzeniu premávky na existujúcej diaľnici D1. Most po vybudovaní vyhovuje nivelete D1 a zároveň sa umožnila aj   budúca úprava nivelety diaľnice pri jej kompletnom rozšírení umožňujúcom zväčšenie kapacity, s výmenou konštrukcie vozovky. Výsledkom stavby je dopravné prepojenie medzi diaľnicami D1 a D4.

Mostný objekt na diaľnici D1 na km 15,313 pozostáva z dvoch samostatných dilatačných celkov, každý celok prevádza jeden jazdný pás diaľnice D1.

Pre stavbu mosta je nutné preložiť nadzemné vedenie vysokého napätia, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti diaľničného telesa na pravej strane . Súčasťou stavby je stavebný objekt prípravy územia pre stavbu, ktorý zahŕňa plochu pre stavebný dvor, manipulačné pásy pre staveniskovú dopravu a pre technológiu stavby mostu. Mostný objekt je situovaný v extraviláne. Okolitý terén je rovinatého charakteru. Územie pod mostom tvorí teleso jestvujúcej diaľnice D1, ktoré bude v mieste mosta odstránené a nahradené mostným objektom. Pod mostom bude prebiehať navrhovaná diaľnica D4. Mostný objekt zabezpečuje prevedenie diaľnice D1 nad diaľnicou D4. Z dispozičného a statického hľadiska bola navrhnutá dvojpoľová rámová konštrukcia. Premostenie je riešené dvomi samostatnými mostami, každý pre jeden dopravný smer diaľnice. Rozpätie je pre ľavý aj pravý most približne 16 metrov.

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri