Active Zone – Stredná športová škola Poprad

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Ing. arch. Miloslav Dulík, Ing. arch. Branislav Rzyman
Projektant architektonickej časti:
OSA & partner s. r. o., Ateliér B. R. A. T., s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. arch. Miloslav Dulík, Ing. arch. Branislav Rzyman
Hlavný zhotoviteľ:
Keraming a. s.
Hlavný stavbyvedúci:
Ing. Miroslav Slovinský
Stavebník, developer:
Keraming a. s.
Dozorná činnosť:
JANJU, spol. s r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
11,65 mil EUR
Doba výstavby:
03/2014 - 07/2022
Fotografie:
Roman Skyba

Opis stavby

Nakoľko celok ACTIVE ZONE tvorí pomerne rozsiahly komplex, kde dominantným rozmerom je dĺžka fasád, kompozícia vychádza zo snahy kombinovať prevládajúcu horizontalitu s vertikálnymi akcentami halových priestorov, kde je navrhnutá zmena horizontality okien na vertikálne radenie. Navrhnutá je jednoduchá kompozícia horizontálnej fasády s hrou plných plôch fasády v tmavej sivej farbe s celistvými blokmi okien ukladanými horizontálne a ako protiklad výrazne vertikálne. Okná sú vždy integrované do väčších celkov – pásov, čím vytvárajú kontrastné dostatočne veľké prvky pre kompozíciu s fasádnymi panelmi v inak výrazne dvojdimenzionálnej fasáde. Farebnosť objektu je v zásade veľmi striedma – základná tmavosivá farba je osviežovaná horizontálnymi pásmi v kontrastnej červenej, resp. žltej farbe, ktoré pridávajú objektu dynamiku. V kompozícii farieb má zvláštnu funkciu žltá farba, ktorá plní funkciu „navádzania“ a upútavania pozornosti, usmerňuje tok ľudí do objektu zo strany parkovísk a je ňou riešená aj prevýšená časť haly objektu SO 01, kde táto farebnosť deklaruje príbuznosť a súvislosť objektu s objektom SO 02.

ACTIVE ZONE je unikátny komplex školy s viacerými športoviskami a internátom. Jeho výstavbou sa podarilo vytvoriť jedinečné podmienky pre výchovu a vzdelávanie nadaných športovcov. Predstavuje moderný areál, nadštandardne vybavený, pripravený poskytnúť veľmi solídne zázemie i mládežníckym reprezentáciám v mnohých druhoch športu, vrátane hokeja.

Stavba má aj celospoločenský význam s vplyvom na budúcnosť mládežníckeho športu regionálneho i nadregionálneho významu.

 

Vyhlasovatelia súťaže
Generálni partneri
Hlavní partneri
Partneri
Hlavní mediálni partneri
Mediálni partneri