Rybovod na Vodnej stavbe Veľké Kozmálovce

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Projektant architektonickej časti:
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Cabex s.r.o., Ing. Peter Chládek
Hlavný zhotoviteľ:
Váhostav-SK, a.s.
Hlavný stavbyvedúci:
Martin Janík
Stavebník, developer:
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik
Dozorná činnosť:
Ing.Slavomír Rozenberg
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
1, 32 mil. EUR
Doba výstavby:
09/2018 - 10/2019
Fotografie:

Opis stavby

Predmet riešenia spočíva v odstránení bariéry na toku malej vodnej elektrarne Veľké Kozmálovce v podobe hati a zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity. Ide o návrh rybovodu pre protiprúdovú migráciu rýb mrenového pásma. Tvar rybovodu je navrhnutý tak, aby bola v celom úseku zavodnená hladina v šírke 5 metrov a dodržaná minimálna hĺbka 0,7 metra. V miestach tesnej blízkosti existujúcich objektov alebo pri vyšších svahoch je vybudovaná ľavostranná línia oporných múrov rybovodu. Železobetónový výtokový objekt rybovodu je umiestnený v mieste križovania rybovodu pod haťou. Hlavnou funkciou objektu je ochrana rybovodu pred spätným vzdutím vody z Hrona počas povodňových stavov a zadržiavanie vody v habitate počas období sucha.