Zámok Pezinok

Údaje o stavbe

Autori architektonického riešenia:
Projektant architektonickej časti:
Ing. Ivan Tonhauzer, PhD. a kolektív, A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.
Projektant rozhodujúcej odbornej časti:
Ing. Ivan Tonhauzer, PhD.
Hlavný zhotoviteľ:
HÍLEK a spol., a. s.
Hlavný stavbyvedúci:
Zdenek Barcaj
Stavebník, developer:
FORTE EXTRA, s. r. o.
Dozorná činnosť:
Ing. Ivan Tonhauzer, PhD., A. S. PROJEKT-ING., s. r. o.
Celkové inv. nákl. (bez DPH):
Doba výstavby:
10/2017 – 05/2019
Fotografie:
FORTE EXTRA, s. r. o.

Opis stavby

Obnova historickej časti pezinského zámku pozostávala najmä z odstránenia sekundárnych konštrukcií – murív a deliacich priečok. Nosnou ideou obnovy sa stala myšlienka vrátiť zámku charakter historicky cenného objektu. V rámci obnovy sa vytvorili priestory pre historické múzeum, novú kaplnku a priestory medzinárodnej umeleckej galérie skla. Vrátili Pálfyho apartmány, sprístupnili sa priestory historickej kaplnky a vybudovala sa pýcha zámku – zlatá sála. V podkroví nadväzujúcom na novú hotelovú časť sa vybudovalo divadielko. Prestavbou administratívnej budovy na hotel vznikli tri nadzemné podlažia s obytným podkrovím a technickými priestormi v časti krovu. Pri prestavbe sa vytvorili podmienky na prepojenie hotelovej časti s historickými priestormi. Každý pamiatkovo-chránený objekt si vyžaduje citlivý špecifický prístup smerujúci ku skĺbeniu funkčnosti a estetiky priestoru. Dosiahnutie tohto cieľa nie je možné bez každodennej spolupráce stavebníka, architekta, projektanta interiérov a technologických zriadení objektu. So snahou minimálneho zásahu do interiéru je upravené privádzanie vzduchu do banketovej sály zámku cez atypické štrbiny uložené v obvode stropu a v štukatúrach. Na odvod vzduchu sú využívané vertikálne šachty v rohoch sály v dolnej časti osadené tepanými mrežami. Na chladenie priestoru sú navrhnuté kanálové jednotky s priamym chladením, osadené nad stropom a distribúcia vzduchu je riešená cez špeciálne upravené stredové svietidlá. V objekte bol inštalovaný integrovaný prístupový systém s meraním a reguláciou, ktorý spája flexibilitu elektronického prístupu používaním bezdotykových čipov pre vstup do miestností a maximálne šetrenie elektrickej a tepelnej energie v objekte. Systém automaticky riadi parametre vykurovacích okruhov, klimatizácií, vzduchotechnických jednotiek a spotrebičov elektrickej energie podľa prítomnosti osôb v jednotlivých miestnostiach.

Cena udelená odbornou porotou za: