späť

Most Monoštor / novostavba / inžinierske stavby

Komárno
Prihlasovateľ: Dopravoprojekt, a.s.

stavba14

Unikátny cestný most pozostáva z piatich polí. Hlavné stredné polia premosťuje zavesená nosná oceľová konštrukcia s jedným pylónom vejárovej sústavy, na ktorú sú z obidvoch koncov pripojené spojité nosníky pri obidvoch brehoch. Usporiadanie pylónu je asymetrické. Jedná sa o oceľový pylón tvaru písmena L stojaci na návodnej strane s naklonením nad most v priečnom smere. Jeho výška nad niveletou cesty je 94,5 m. Aktuálne je najvyšším mostom na Dunaji. Stĺpy verejného osvetlenia pripomínajúce tvar a prierez pylónu spolu s diaľkovo riadeným osvetlením mosta zvýrazňujú jeho celkové estetické pôsobenie.

stavba14
späť